สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทย

สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยเกิดจากเจตนารมณ์ของนักวิชาการด้านกระษาปณวิทยา และ นักสะสมเหรียญที่ระลึกกลุ่มหนึ่ง ที่อยากจะให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์การออกเหรียญที่ระลึกของไทยในวาระต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายให้มารวมกันไว้ ณ ที่เดียว

จึงตกลงกันก่อตั้งสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย และ จดทะเบียนสำเร็จ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. เพื่ออนุรักษ์เหรียญที่ระลึกไทย ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับประชาชนไทย
  2. ศึกษาค้นคว้า และ เผยแพร่เรื่องราวความรู้ของเหรียญที่ระลึกไทย  ไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจ นอกจากนี้ ยังได้จัดทีมนักวิชาการของสมาคม ออกเผยแพร่ความรู้เพื่อให้บริการสู่สาธารณะ
  3. รวบรวมไว้ ซึ่งองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกไทยที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์   โดยได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือออกมาแล้ว 3 เล่ม ได้แก่ เครื่องโต๊ะสยาม 100 ปี เหรียญกีฬา ไทย
  4. เป็นศูนย์กลางเพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ในหมู่สมาชิกสมาคม
  5. รวบรวมหนังสือตำราที่เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกไทย จัดทำห้องสมุด เพื่อให้บริการสำหรับประชาชนและผู้สนใจ

สถานที่ติดต่อ

ห้องเลขที่ 2A105 อาคารศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เลขที่ 511 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร