ข้อมูลอ้างอิง

 • พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ ๒๒ ( พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี )
 • พระราชนิพนธ์ในพะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, บาญชีตัดจุก (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายโฮ้ พันธ์เลขา)
 • สำนักพิมพ์ต้นฉบับ , งานแสดงนิทรรศการสินค้าพื้นเมืองไทยในพระราชพิธีสมโภชน์พระนครครบร้อยปี , ๒๔๒๕
 • กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, จดหมายเหตุพระราชพิธีมังคลาภิเศก ร.ศ.๑๒๖, ๑๒๗ , ๒๕๒๗
 • กรมศิลปากร, เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๒๑
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย Royal Thai Orders and Decoration, ๒๕๓๕
 • รายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม ภาคที่ ๑๕, รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๖
 • กรมธนารักษ์, เหรียญที่ระลึกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๕๒๕ , ๒๕๒๕
 • สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์, เหรียญที่ระลึกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๒, ๒๕๔๔
 • ฟ. ฮีแลร์ แปล และ เรียบเรียงจากฉบับของ เดอ วีเซ, เรื่องโกษาปานไปฝรั่งเศส (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงบุรกรรมโกวิท ม.ป.ช. , ม.ว.ม., ท.จ.)
 • กรมศิลปากร , หนังสือที่ระลึกงามเปิดพระบรมราชะประทรรศนีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕๓๗
 • มัณฑนา ชอุ่มผล เนื้อความเรื่องประวัติศาสตร์สืบเนื่องเพื่อสมทบกองทุน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” โรงพยาบาลศิริราช, หนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖
 • สำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ราชกิจจานุเบกษา ในรัชกาลที่ ๕ จ.ศ. ๑๒๓๖ – ๑๒๔๑ , ๑๒๔๖ – ๑๒๕๐, และ รศ. ๑๐๘ ( ฉบับตีพิมพ์ใหม่ )
 • สำนักพิมพ์ต้นฉบับ , จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินประพาศทวีปยุโรปครั้งที่ ๒ ( ฉบับตีพิมพ์ใหม่ )
 • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ, สมเด็จพระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา ๒๕๔๖
 • กองเครื่องราชอิสริยยศ กรมธนารักษ์, สารัตถะแห่งเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเงินตราสยาม ๒๕๓๙
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, วิวัฒนาการเงินตราไทย The Evolution of Thai Money ๒๕๒๕
 • จรัส พิกุล,ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, ไพโรจน์ สุวรรณเสถียร , หนังสือเหรียญที่ระลึกและหนังสือหายากของไทย ๒๕๒๓
 • เอนก นาวิกมูล, หนังสือเมื่อสมัย ร.๕ In the Fifth Reign ๒๕๔๗
 • คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, หนังสือสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๐
 • ไพโรจน์ สุวรรณเสถียร, เหรียญที่ระลึก ๓๐๐ ปีความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส, สารัตถะ แห่งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราสยาม , ๒๕๓๙
 • ดวงดาว ยังสามารถ, เหรียญราชทูตไทยไปเจริญสัมพันไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส, สารัตถะ แห่งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราสยาม, ๒๕๓๙
 • เอนก นาวิกมูล, หนังสือประมวลภาพพะปิยมหาราช CHULALONGKORN THE GREAT Pictures of Thailand’s Beloved King ๒๕๓๒
 • สถาพร บุณเกตุ, หนังสือกษาปณ์ไทย, ๒๕๔๒
 • กรมศิลปากร, สำริด โลหะที่เปลี่ยนโลก, ๒๕๔๘