พ.ศ.๒๔๖๓ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แบบ 1

พ.ศ.๒๔๖๓ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แบบ 1

พ.ศ.๒๔๖๓ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แบบ ๑

สร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 10 วัดบวรนิเวศวิหาร พระนามเดิม “พระองค์เจ้าชายมนุษยนาคมานพ” พระราชโอรสองค์ที่ 47 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2402 ทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในปี พ.ศ.2416 สมเด็จกรมพระปวเรศ วริยาลงกรณ์ ครั้งยังทรงดำรงพระยศกรมหมื่นบวรรังษี สุริยพันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2422 พระชนมายุครบอุปสมบท ทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมรสมเด็จกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ 

พ.ศ.2424 ทรงสอบได้เปรียญ 5 ประโยค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส

พ.ศ.2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเศก ที่วัดบวรนิเวศวิหารสถาปนาพระยศขึ้นเป็น สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงสมศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2464

ลักษณะ กลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า เป็นพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์ ทางซ้ายของเหรียญ ริมขอบเป็นอักษรอ่านว่า “มนุสส.นาโค วชิรญาณวโรรส”
ด้านหลัง เบื้องบนเป็นรูปเพชรเปล่งรัศมีโดยรอบอันหมายถึง “วชิร” ตอนกลางเป็นอักษรอ่านว่า


“อภิวาทน สีลิส.ส นิจจํ
วุฑฒาปจายิโน
จต.ตาโรธม.มา วฑ.ฒน.ติ
อายุวณ.โน สุขํ พลํ”


แปลว่า “พรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติ นอบน้อมต่อผู้เจริญแล้วเป็นนิจ”

ตอนล่าง 
ลงมามีรูปบัวตูมไขว้กัน 2 ดอก อยู่เหนือเลขศักราช ”๒๔๖๓” ตอนล่างสุดประดับด้วยดอกบัวพร้อมใบอีก 2 ดอก
ชนิด ทองแดง
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 74 มิลิเมตร
สร้าง พ.ศ.2463

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด