พ.ศ.๒๔๒๘ (จ.ศ.๑๒๔๓) เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ ๕ เสมอด้วยรัชกาลที่ ๔