พ.ศ.๒๔๒๙ (จ.ศ.๑๒๔๘) เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสรงสนาน เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุ ณหิศ สยามกุฎราชกุมาร