พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ( เหรียญ ๑๘ อรหันต์ หรือ จับโป้ยล่อห์น)

พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ( เหรียญ ๑๘ อรหันต์ หรือ จับโป้ยล่อห์น)

พ.ศ. ๒๔๓๔ เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ