พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก แบบ ๒ ( เหรียญมือ )