พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) เหรียที่ระลึก การพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี