พ.ศ.๒๔๔๐ (ร.ศ.๑๑๖) เหรียญเสด็จฯประพาสยุโรป ครั้งที่๑