พ.ศ ๒๔๔๐ (รศ ๑๑๖) เหรียญต้นแบบ และเหรียญตัวอย่าง ประพาสยุโรปครั้งที่๑