พ.ศ.๒๔๔๖ (ร.ศ.๑๒๒) เหรียญที่ระลึกในการเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่ ๕ ครบ ๕๐ พรรษา