พ.ศ.๒๔๕๐ (ร.ศ.๑๒๖) เหรียญที่ ระลึกงานพระศพกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย