พ.ศ.๒๔๕๑ (ร.ศ.๑๒๗) เหรียญรัชมังคลาภิเศก หรือเหรียญพระบรมรูปทรงม้า