พ.ศ.๒๔๕๓ (ร.ศ.๑๒๙) เหรียญร่างวัลการแสดงกสิกรรม แล พานิชการ ร.ศ. ๑๒๙