พ.ศ.๒๔๕๓ เหริยญที่ระลึกพระราชพิชิบรมราซาภิเศก ครั้งที่ ๑