พ.ศ.๒๔๕๔ เหริยญที่ระลึกพระราชพิธิบรมราชาภิเศกรัชกาลที่ ๖ ครั้งที่ ๒ แบบ ๑