พ.ศ.๒๔๖๓ เหริยญทิ่ระลึกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระขาวชิรญาณวโรรส แบบ ๑