พ.ศ.๒๔๖๓ เหริยญที่ระลึกพระราชพิธิบรมศพสมเด็จพระศริพัชรินทรา บรมราชินินาถพระบรมราชชนนิพันปิหลวง

พ.ศ.๒๔๖๓ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พ.ศ.๒๔๖๓ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง