พ.ศ.๒๔๖๔ เหริยญที่ระลึกกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระซนมายุครบ ‘๖๐ พรรษา