พ.ศ.๒๔๖๔ เหริยญที่ระลึก ๖๐ พรรษา พระนางเจ้าสุขมาลมารศริ พระอรรดราชเทวี