พ.ศ.๒๔๖๕ เหริยญที่ระลึกพระองค์เจ้าติสวรกุมารฯ พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา