พ.ศ.๒๔๖๖ เหริยญที่ระลึกสมเด็จพระสังมราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์