พ.ศ.๒๔๖๖ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการฯ