พ.ศ.๒๔๖๗ เหริยญที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงรับราชการทหารดรบ ๒๘ ปี

พ.ศ.๒๔๖๗ เหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงรับราชการทหารครบ 28 ปี

พ.ศ.๒๔๖๗ เหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงรับราชการทหารครบ 28 ปี