พ.ศ. ๒๔๗๑ เหรียญที่ระลึกในงานพ ระเมรุพระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี