พ.ศ. ๒๔๗๒ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎ ฯ