พ.ศ. ๒๔๙๐ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์