พ.ศ.๒๔๔๐ (ร.ศ.๑๑๖) เหรียญที่ระลึกทรงสมโภซเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่.๑