พ.ศ.๒๔๕๐ (ร.ศ.๑๒๖) เหรียญที่ระลึกงานศพเจ้าจอมมารดาทิพเกสร