พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) เหรียญรัชฎาภิเษกมาลา หรือเหรียญเปลือย