พ.ศ.๒๔๕๒ (ร.ศ.๑๒๘) เหรียถูที่ ระลึกเสด็จประพาศมณฑลฝ่ายใต้