พ.ศ.๒๔๖๒ เหริยญที่ระลึกฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เมเด็จเจ้าฟ้ากาณุรังษีสว่างวงศ์