พ.ศ.๒๔๔๙ (ร.ศ.๑๒๕) เหรียญที่ระลึกฉลองพระสุพรรณบัฐกรมหลวงวชิรญาณวโรรส