พ.ศ.๒๔๖๖ เหริยญที่ระลึกงานพระเมรุ กรมหลวงชุมพรเขตรอุตมศักดิ์