พ.ศ. ๒๔๗๒ เหรียญกรมพระนราธิป พระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา