พ.ศ.๒๔๕๖ เหริยญทิ่ระลึกเฉฉิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศริพัชรินทราบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนิพันปิหลวง

พ.ศ.๒๔๕๖ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พ.ศ.๒๔๕๖ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง