พ.ศ. ๒๔๖๘ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก รัชกาลที่ ๗