พ.ศ.๒๔๕๔ เหริยญที่ระลึกเสือป้ากองร้อยหลวง พระชาชพิธิบรมราชาภิเศก รัชกาลกิ่ ๖