พ.ศ.๒๔๕๖ เหริยญที่ระลึกการแสดงรูปฉาย วัตเบญจมบพิตร