พ.ศ.๒๔๒๕ (ร.ศ.๑๐๑ เหรียญดุษฎีมาลา หรือเหรียญทรงยินดี และเข็มศิลปวิทยา