พ.ศ.๒๔๕๔ เหริยญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก รัชกาลที่ ๖ ครั้งที่ ๒ แบบ ๒